نویسنده = محمدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباس محمدی