نویسنده = محقق داماد، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

سید مصطفی محقق داماد؛ فرزان منشی زاده طهرانی