نویسنده = اصغری آقمشهدی، فخر الدین
تعداد مقالات: 1
1. حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

فخر الدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی