نویسنده = زنگی آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

علی زنگی آبادی؛ حسین رحیمی نادر