نویسنده = شاکری، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 131-150

سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری