نویسنده = شبیری زنجانی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 189-208

سید حسن شبیری زنجانی