نویسنده = ایزدی فرد، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار