نویسنده = قیاسیان، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 327-346

سید فضل ا.. موسوی؛ فهیمه قیاسیان