نویسنده = اصغری آقمشهدی، فخرالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2012.29946

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار