نویسنده = متولی زاده نائینی، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-136

10.22059/jlq.2013.31997

سید محمد حسینی؛ نفیسه متولی زاده نائینی