نویسنده = تاج آبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. زباله‌های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی‌ها و راهکارها

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-118

10.22059/jlq.2013.35272

حسین شریفی طرازکوهی؛ حسین تاج آبادی