نویسنده = علمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-111

10.22059/jlq.2013.35282

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی؛ حسین علمی