نویسنده = بیگی حبیب آبادی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 285-299

10.22059/jlq.2015.54449

سید علی علوی قزوینی؛ قاسم بیگی حبیب آبادی