نویسنده = کمرخانی، ایام
تعداد مقالات: 1
1. اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-451

10.22059/jlq.2015.55028

ولی رستمی؛ ایام کمرخانی