نویسنده = حیدری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-241

10.22059/jlq.2015.54446

مرتضی شهبازی نیا؛ معصومه حیدری