نویسنده = صادقی مقدم، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-223

10.22059/jlq.2014.51863

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد موحدی ساوجی