نویسنده = سعیدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 473-489

10.22059/jlq.2018.224420.1006849

محمدعلی سعیدی؛ متین رازقیان