نویسنده = جوانمرادی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 625-643

10.22059/jlq.2018.238312.1006920

ناهید جوانمرادی