نویسنده = سیدی آرانی، سیدعباس
تعداد مقالات: 1
1. سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-328

10.22059/jlq.2019.266792.1007105

سیدعباس سیدی آرانی