نویسنده = سرخوش، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-310

10.22059/jlq.2019.266920.1007108

جواد سرخوش؛ مریم عطائی