نویسنده = حسن بادینی
تعداد مقالات: 7
4. شرط تضمین پرداخت خسارت

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 435-452

10.22059/jlq.2018.241694.1006939

حسن بادینی؛ شیوا دیلمی


5. کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-35

10.22059/jlq.2017.61319

حسن بادینی؛ مهدی مهراد


6. قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-39

10.22059/jlq.2016.57522

حسن بادینی؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی