کلیدواژه‌ها = دعوای متقابل
تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-38

10.22059/jlq.2021.284522.1007246

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389

سید مصطفی محقق داماد؛ فرزان منشی زاده طهرانی


تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

سام محمدی؛ علی محمدزاده