دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی

نویسنده

چکیده

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPETENT COURT FOR ANNULMENT OF ARBITRAL AWARD IN INTERNATIONAL ARBITRATION

چکیده [English]

One of the complicated debates in international commercial arbitration law is the matter of judicial competence for examination of challenge over arbitral awards and annulment proceedings. In the first part of this essay, I have tried to clarify that judicial competence on annulment proceedings is limited to national or domestic arbitral awards and then, to give main criteria for determination of nationality of arbitral awards based on their popularity and acceptance in the world. Incompatibility among the said criteria, specially the two main criteria i.e. criterion of place of issuance of the award and criterion of law of procedure, have caused undesirable effects like positive and negative conflict of jurisdictions over challenge proceedings. This problem and relative solutions for decreasing the indicated effects are studied in the second part of the essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annulment of Arbitral Award.
  • Challenge of Arbitral Award
  • Domestic Arbitral Award
  • Foreign Arbitral Award
  • Geographical Criterion/ Place of Issuance of Arbitral Award
  • Jurisdiction/ Judicial Competence
  • Nationality of Arbitral Award
  • Procedural Criterion