حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی

نویسنده

چکیده

مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و این که این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمان های غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم می کند بدون این که این سازمان ها جزء طرفین دعوا باشند. پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالی که این سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PRESENCE OF N.G.Os BEFORE INTERNATIONAL TRIBUNALS

چکیده [English]

The participation of N.G.Os can also be found in the process of creating and their control as well as in the area of their application and the implementation of these norms. Clearly, this study dose not attempt to present a general picture of the modus operandi of N.G.Os in international law. These can only serve as a secondary aspect of the main subject of this study, from the viewpoint particularly of the juridical application of the rules of international law.This study aims to provide an illustration in relation to procedural issues concerning the institution of amicus curiae before international tribunals. This institution, indeed, offers a not inconsiderable opportunity for N.G.Os to have access to international tribunals. Even without actually being parties to the hearing. Having examined the definition of amicus curiae before international tribunals, this study will then consider the use of this institution by N.G.Os and the success that have achieved through exploiting amici proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Court of Human Rights and African Court on Human Rights.
  • Amicus curiae
  • European Court of Human Rights
  • inter
  • International Court of Justice
  • International Criminal Court
  • NGOs