فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

اجتماعی شدن حقوق به معنای حرکت از امر فردی به سمت امر اجتماعی؛ از مفهوم «حق» به مفهوم «کارکرد»؛ از امر شخصی و ذهنی به امر نوعی و عینی؛ از متافیزیک به واقعیّت و در یک کلام، اجتماعی شدن حقوق به معنای پذیرش حقوق به نفع همه اعضای جامعه است. دولت نه فقط به عنوان تضمینی برای فرایند اجتماعی شدن حقوق بلکه به عنوان مداخله کننده ای که خود مستقیمآ در توسعه آن نقش دارد، اهمیت پیدا می کند. با این حال، امروزه یعنی در عصر جهانی شدن حقوق و نئولیبرالیسم حقوقی، نظریه های مرتبط با عدالت اجتماعی جدید بر این واقعیّت تأکید می کنند که جامعه، خود می تواند به حلّ مسأله چگونگی تعامل آزادی و برابری فائق آید.

کلیدواژه‌ها