بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

اشخاص حقوقی حقوق عمومی، برای اجرای صلاحیت های خود ناگزیر به انتخاب و استخدام افراد از میان داوطلبان ورود به خدمت هستند. البته اختیار انتخاب داوطلبان به علت حق مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حق برابری در دسترسی به مشاغل عمومی، مطلق نیست. این امر باید بر اساس ضوابط و معیارهایی جهت تضمین حقوق شهروندان صورت گیرد. در این نوشتار، ابعاد حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی و چگونگی تامین مفهوم "برابری فرصت های استخدامی" در ایران و کانادا بررسی شده است. این مطالعه نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در تحقق برابری فرصت های استخدامی، همچنان توجه بیشتر قانونگذاران و مراجع قضایی هر دو کشور به این موضوع ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A LEGAL ESSAY ON PUBLIC SECTOR EMPLOYMENT STANDARDS IN IRAN AND CANADA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rezaeizade 1
  • Mansour Parkale 2
چکیده [English]

The public sector affairs are done by employees and in order to do their duties as well as possible, these entities have to select and employ among applicants. But, because of right to take part in the government and the right to equal access to public services, their power is not unlimited. Hence, they have to do this in respect of some norms to ensure the citizens’ rights. The legal aspects of required qualifications to get a job in public sector and how to ensure “ equality employment opportunity ” in Iran Canada have been studied here. This study shows that although there are a lot of efforts have been done to reach equality employment opportunity, but because of importance of this subject it requires more attention of legislative and judicial branches in both country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Canadian Employment Equity Act
  • Corrective Discrimination.
  • Equality Employment Opportunity
  • Iranian Employment Act