بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

اشخاص حقوقی حقوق عمومی، برای اجرای صلاحیت های خود ناگزیر به انتخاب و استخدام افراد از میان داوطلبان ورود به خدمت هستند. البته اختیار انتخاب داوطلبان به علت حق مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حق برابری در دسترسی به مشاغل عمومی، مطلق نیست. این امر باید بر اساس ضوابط و معیارهایی جهت تضمین حقوق شهروندان صورت گیرد. در این نوشتار، ابعاد حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی و چگونگی تامین مفهوم "برابری فرصت های استخدامی" در ایران و کانادا بررسی شده است. این مطالعه نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در تحقق برابری فرصت های استخدامی، همچنان توجه بیشتر قانونگذاران و مراجع قضایی هر دو کشور به این موضوع ضروری است.

کلیدواژه‌ها