الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشگاه مفید قم

چکیده

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. اعطای یارانه معمولاً بوسیله دولتها و اشخاص عمومی صورت می‌گیرد که می‌تواند باعث ورود خسارت به صنایع کشور وارد کننده شود و یا روند تجارت آزاد را مختل کند. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌ است. جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1384 به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و در مسیر عضویت دائم به آن سازمان قرار دارد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مقررات کشور که ناظر به اعطای یارانه‌های صادراتی است، مطابقت این مقررات با الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص رقابت منصفانه و ممنوعیت اعطای یارانه‌های صادراتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها