جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول کلی حقوقی در آرای ترافعی و مشورتی، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of General Principles of law in the case law of the International Court of Justice

نویسنده [English]

  • Hamid Alhooii Nazari
Professor, Faculty of Law and Politic, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Without General Principles, no System of Law is conceivable. These Principles have special position not only in domestic but also in international law. General Principles would have been invoked even though those principles were not cited as the sources of international law in accordance with the statute of ICJ, Article 38. Those are taken into account as the independent source of international law, irrespective of the international contract and the custom any rules. The analysis of ICJ function in exercising the General principles in the process of the contentious and advisory opinions would be analyzed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general principles of law
  • Case Law of the ICJ
  • International Law Sources
  • non liquet
  • Law System