مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد یا مغایرت با مقتضای ذات عقد، معتبر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها