مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد یا مغایرت با مقتضای ذات عقد، معتبر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Void instances of Exclusion Clause (Comparative study)

نویسنده [English]

  • Mohammad Nekuie
PhD, Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In various legal Systems, with adoption of the validity of exclusion clause as a rule, in the exceptional instances for the reason of social importance of the matter and contrary to the public policy, exclusion clause is void. Thus, in the case of death; bodily injuries; deliberated breach of contract or legal duty ;gross negligence and deception imputed to party relying to exclusion clause, it is void; moreover; in the case of fundamental breach of contract or contrary to inherent requirement of contract ;exclusion clause is invalid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bodily injuries
  • death
  • deception
  • deliberated breach
  • fundamental breach
  • Gross Negligence
  • inherent requirement
  • invalidity of exclusion clause