استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

چکیده

     استفادۀ منصفانه یکی از نظریات حقوقی رایج در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تأمین نیاز جامعه در دسترسی آزادانه به آثار علمی، ادبی و هنری است. نظریۀ یاد‌شده در کشورهای حقوق عرفی سال‌هاست که با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است و می‌تواند به‌عنوان معیاری قابل تأمل برای دیگر کشورها نیز مطرح باشد. نگارندۀ این مقاله تلاش می‌کند با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و مطالعۀ این نظریه پرداخته، آن را در قالب حقی متقن برای جامعه واکاوی نماید و سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که با عنایت به نیازهای جامعه، استفادۀ منصفانه حقی ضروری و اساسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A FAIR USE OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS: RIGHT FOR THE PUBLIC

نویسنده [English]

  • Zahra Shakeri
Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran (Institute of Comparative Law), Tehran.
چکیده [English]

Fair use is a common legal theory of copyright in order to provide free access to scientific, literary and artistic works. The theory has long been faced with a lot of ups and downs in the common law countries and can be considered as a criterion for other countries as well. The recent paper attempts to study this theory in a descriptive-analytical way. Finally, it concludes that the acceptance of fair use is essential with attention to the needs of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common law
  • Copyright
  • fair use
  • work
الف) فارسی:
1. حبیبا، سعید و شاکری، زهرا (1392)، سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف کنندگان آثار ادبی و هنری،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 61، بهار 1392، ص248-209.
2. شاکری، زهرا و حبیبا ، سعید (1392)،اشتراک سازی آثار ادبی و هنری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها، مجلۀ دانش حقوق مدنی، سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 92، ص11-1.
3. شاکری، زهرا (1394)، معیارهای بهینه‌سازی مقررات محدودیت‌ها و استثنائات در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ راهنمایی برای حقوق ایران،پنجمین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، تالار وحدت،چهاردهم اردیبهشت 1394، ص19-1.
 
ب) خارجی:
1.Christina Bohannan,(2008), “Copyright Preemption of Contracts” (2008) Maryland Law Review, Vol. 67, p. 616, online: SSRN<http://ssrn.com/abstract=1138251>.
2.Jacques de Werra, (2003) , "Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions: A Comparative Analysis Between U.S.Law and European Law" Vol. 25, No. 4,239 at 258, online: SSRN<http://ssrn.com/abstract=2149796> [de Werra].
3.Hickey,  Kevin J,(2014) Consent, user reliance, and fair use, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2391427.
4.Griffin , James GH(2010), An Historical Solution to the legal challenges posed by peer-to-peer file sharing and digital rights management technology, journal of Computer, Media and Telecommunications Law, Vol. 15, No. 78, pp.1-25. Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=2001171>.
5.McLennan, Paul,(2007), Getting Copyright, Published Heritage Branch.
6.Middleton, Kent R, (2003),U.S Copyright Issues in Digital Publishing, Chapter 4, in "Copyright and Consequences" Becker, Lee b &Valad  Tudor, Hampton Press, pp. 57-58.
7.Netanel, N.W,(2011), Making Sense of  Fair Use, Lewis & Clark Law Review,Vol.15,No.3, pp. 716-771.It is  available on: <http://ssrn.com/abstract=1874778>.
2012/2/5.
8.Nolan,  Jason M,(2011),  The Role of Transformative Use: Revisiting the Fourth Circuit’s Fair Use Opinions inBouchat v. Baltimore Ravens, Virginia Journal of Law & Technology, Vol.16, No.04, pp. 569-572.
9.Sag,Matthew,(2011),The Pre-History of Fair Use,Brooklyn Law Review, Vol. 76, No. 4, 2011, pp.1-42 .It is  available on SSRN:<http://ssrn.com/abstract=1663366>.2012/2/5.
10.Stewart,DaxtonR.Chip(2012),cani use this photo I found on facebook? Applying copyright law and fair use analysis to photographs on social networking sites republished for news reporting purposes,Journal of Telecommunications and High Technology Law, Vol. 10, No. 1,pp.93-101,Electronic copy available at: http://ssrn.com/
- پرونده‌های قضایی
11.Beal v. Paramount Pictures (1994) 20 F.3d 454 at 56 (US Court of Appeals, 11th Cir.)
12.Bateman v.Mnemonics,Inc., 79F.3d1532(11thCir.1996).
13.Campbell v. Acuff-Ros Music, Inc, 510 U.S.569.578(1994).
14.CCH Canadian v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, [2004] 1 SCR at para 48, online: CanLII
15.<http://canlii.ca/t/1glp0> [CCH].
16.Eldred v. Ashcroft, 537U.S.186,219, 221(2003)(Describing Fair Use as a Free Speech Safeguard).
17.Entrance Examination Board v .Cuomo, 788 F.Supp.134(N.D.N.Y.1992).
18.Folsom v. Marsh, F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841)(No. 4901).
19.Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985)
20.Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 815 (9th Cir. 2003).
21.New York Times Co v. Roxbury Data Interface, Inc,434 F.Supp.217(1977).
22.Nunez v. Caribbean Int’l News Corp., 235 F.3d 18, 25 (1st Cir. 2000).
23.Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1164-65 (9th Cir. 2007).
24.ProCD, Inc v Zeidenberg, 86 F3d 1447 (7th Cir 1996).
25.Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc, 2002 SCC 34, [2002] 2 SCR at para 31, online: CanLII
26.<http://canlii.ca/t/51tn> [Théberge].
27.Sony  Corp. of Am. V. Universal City studios,Inc, 464 U.S.417.(1984).
28.Warner Brothers &etcv.RDR, 575F.Supp.2d 513(S.D.N.Y.2008).