کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

    اگرچه پژوهش‌های زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینۀ کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین به‌روز و کاربردی مشاهده می‌شود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی بیان شده و در بخش دیگر با توجه به اهمیت واسطه‌گری در این کسب و کارها، اصطلاح واسطه‌گری تعریف، و اجرت عادلانه برای این واسطه‌ها کشف و بیان گردیده است. رعایت شرایط مربوط به معامله، عوضین و طرفین معامله در تمامی کسب و کارهای اینترنتی الزامی است. از سویی اگرچه در علوم گوناگون تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مدل‌های کسب و کار اینترنتی صورت گرفته است، ولی در یک تقسیم‌بندی حقوقی، تمامی کسب و کارهای اینترنتی را می‌توان ذیل دو مدل کلی جای داد: مدل اصیلی و مدل واسطه‌گری. تعیین اجرت عادلانه برای واسطه‌ها در فضای مجازی باید بر اساس دانش، آوردۀ مادی و کوشش آن‌ها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی:
1. اسکینی، ربیعا (1386)، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و ...)، سمت.
2. باقری، مهدی و رنجبر، مختار (1386)، تبلیغات اینترنتی و بررسی جایگاه آن در سایت‌های ایران، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، ش 24.
 3. بختیاروند، مصطفی (1390)، انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف‌کننده، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 41، ش 1.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1391)، الفارق، ج اول، گنج دانش.
5.  سیّد نورانی، سیّد محمدرضا / خاندوزی، سیّد احسان (1390)، نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، ش 42.
6. شهیدی، مهدی (1392)، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجد.
7.  فخاری، امیرحسین (بی تا)، جزوۀ درسی حقوق تجارت (1).
8. محمدی، پژمان (1390)، مفهوم و آثار حق تألیف، مجلۀ حقوق تطبیقی، دورۀ 2، ش 1.
9. نادران، الیاس و آقانظری، حسن و حسینی، سید رضا (1391)، الگوی تأمین اجتماعی صدراسلام و دلالت‌های آن بر الگوهای نوین، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 6.
 
ب) خارجی:
1. Angehrn, Albert (1997), Designing Mature Internet Business Strategies: The ICDT Models, European Management Journal, vol. 15, NO. 4, pp. 361-369.
2. BBB Code of Online Business Practices.
3. Lumpkin, G.T/ Dess, G. Gregory (2004), E-Business Strategies and Internet Business Models: How the Internet Adds Value, Organizational Dynamics, vol. 33, No. 2, pp. 161-173.
4. MacInnes, Ian/ Hu, Lili (2007), Business models and operational issues in the Chinese online game industry, Telematics and Informatics, No. 24, pp. 130-144.
5. Mahajan, Vijay/ Venkatesh R. (2000), Marketing modeling for e-business, International Journal of Research in Marketing, No. 17, pp. 215-225.
6. Manecke, Nicola/ Schoensleben, Paul (2004), Cost and benefit of Internet– based support of business processes, International journal of production economics, No. 87, pp. 213-229.