ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

    حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوت‌هایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بین‌المللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام‌آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی‌رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ‌ی‌نفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار.
2. کاتوزیان، ناصر ( 1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار.
ب) خارجی
3.Baatz, Yvonne, (2014), Maritime Law, 3 ed,London, Lhoyds Shipping Law Liabrary
4.Baughen, Simon, (2001), shipping law, 2 ed, London : Cavendish Publishing Limited
5. Black, Henri Campbell, (2004), Blacks Law Dictionary, West Publishing Co
6. Brice, Geoffry, (1999), Maritime Law of Salvage, London: Sweet and Maxwell
7.Calamari, Ghon and Perilo, Joseph, ( 1987), The Law of Contract, 3 ed,West Publishing Co
8. Chorely and Giles, ( 1998), Shipping Law, 8 ed, London, Pitman Publishing
9. Code Civil Francais, ( 2002), Dalloz
10.Code de Commerce Francais, (2010), Dalloz
11. Kennedy, W.R, (1985), Law of Salvage, London:Stevens
12. Mazeaud, Henri, Leon and Jean, (1978), Lecons de Droit Civil, TII, vol 1, 6 ed, Paris
13. Remon Guilloud, Martin, ( 1988), Droit Maritim, Paris : Edition A Pedon
14. Rodiere, Rene et du Pontavic, Emmanuel, ( 1997), Droit Maritim, 12 ed, Paris, Dalloz
15. Tetley, William, ( 2002), International Maritime and Admiralty Law, Edition Yvon Blais
16. Vocabulaire Juridique, ( 1996), publie sous la direction de Gerard Cornu, press Universitare de France
17. Weill, Alex, (1971), Droit Civil, Les Obligation, Paris : Dalloz
18. WWW,Stonechambers.com. itt- Salvage- Contract – John- Reeder .