ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

    حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوت‌هایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بین‌المللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام‌آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی‌رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ‌ی‌نفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial annulment or modification of maritime salvage contract

نویسنده [English]

  • Mohammad Abouata
Assistant Professor, Law Department, Faculty of Humanities, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Based on section 179 of Iranian maritime Act, 1343, if salvage contract is concluded under the influence of danger or undue influence and its terms are inequitable or if the consent of one of the parties is vitiated by fraud or when the remuneration under the contract, in proportion to the services, is actually rendered too large or too small, the contract may be annulled or modified by the court at the request of the party affected. These regulations that have been adopted from section 7 of convention for the unification of certain rules of law relating to assistance and salvage at sea, 1910, and because of the accession of Iranian Government to international convention on salvage, 1989, those which have been repeated in section 13 of the Act for granting permission to the Government of the Islamic Republic of Iran for accession to international convention on salvage, 1373, are not so compatible with the principle of being obligatory of contracts, general regulation pertaining to duress and fraud in contracts and the  prohibition of courts from their modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annulment
  • Contract
  • danger
  • modification
  • remuneration
  • salvage
الف) فارسی
1. کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار.
2. کاتوزیان، ناصر ( 1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار.
ب) خارجی
3.Baatz, Yvonne, (2014), Maritime Law, 3 ed,London, Lhoyds Shipping Law Liabrary
4.Baughen, Simon, (2001), shipping law, 2 ed, London : Cavendish Publishing Limited
5. Black, Henri Campbell, (2004), Blacks Law Dictionary, West Publishing Co
6. Brice, Geoffry, (1999), Maritime Law of Salvage, London: Sweet and Maxwell
7.Calamari, Ghon and Perilo, Joseph, ( 1987), The Law of Contract, 3 ed,West Publishing Co
8. Chorely and Giles, ( 1998), Shipping Law, 8 ed, London, Pitman Publishing
9. Code Civil Francais, ( 2002), Dalloz
10.Code de Commerce Francais, (2010), Dalloz
11. Kennedy, W.R, (1985), Law of Salvage, London:Stevens
12. Mazeaud, Henri, Leon and Jean, (1978), Lecons de Droit Civil, TII, vol 1, 6 ed, Paris
13. Remon Guilloud, Martin, ( 1988), Droit Maritim, Paris : Edition A Pedon
14. Rodiere, Rene et du Pontavic, Emmanuel, ( 1997), Droit Maritim, 12 ed, Paris, Dalloz
15. Tetley, William, ( 2002), International Maritime and Admiralty Law, Edition Yvon Blais
16. Vocabulaire Juridique, ( 1996), publie sous la direction de Gerard Cornu, press Universitare de France
17. Weill, Alex, (1971), Droit Civil, Les Obligation, Paris : Dalloz
18. WWW,Stonechambers.com. itt- Salvage- Contract – John- Reeder .