عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

     لازمۀ موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دسترسی به اطلاعات صحیح و موثق است. در سایۀ دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد می‌توان از فعالیت در بازارهای مختلف سود جست. چنانچه در بازاری یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتر یا مهم‌تری داشته باشد، عدم تقارن اطلاعاتی رخ می‌دهد که ممکن است به ناکامی بازار بینجامد. از جمله بازارهای مهم، بازار پولی و بانکی است که در آن اطلاعات مالی و اقتصادی، اهمیتی به‌مراتب بیشتر از سایر بازارها دارند. عدم تقارن اطلاعاتی در این بازار تأثیرات مخربی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین فعالیت­های بازار پولی و بانکی، فرایندهای مرتبط با اعطای تسهیلات از سوی بانک‌هاست. تسهیلات سندیکایی یکی از انواع تسهیلات است که از سوی چند بانک یا مؤسسه به‌صورت مشترک به متقاضی پرداخت می‌شود. ساختار این نوع تسهیلات به‌گونه‌ای است که ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات می‌تواند سازمان آن را دچار خدشه سازد. در این مقاله با روشی تحلیلی به بررسی مسئلۀ عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به ساختار این تسهیلات و عوامل آن از جمله خطر اخلاقی و گزینش نادرست می‌پردازیم. براساس نتایج  این تحقیق احتمال وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و عوامل آن بین اعضای سندیکا و بانک عامل و پیشگام و نیز بین متقاضی و اعضای سندیکا وجود دارد. به‌منظور جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن نیز پیشنهاد‌هایی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف)فارسی
     
بازمحمدی، حسین (1392)، «تأمین اعتبارات بزرگ به‌صورت مشترک توسط بانک‌ها در چارچوب بانکداری بدون ربا»، فصلنامۀ روند.
باقری، محمود (1391)، «تقریرات درسی حقوق بورس و شرکت­ها»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
قجاوند،زیبا؛ خانی،عبداله (1391)، «تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی»، مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی.
قجر، محمد؛ سریدیوشلی، ابراهیم (1391)، پول، ارز و بانکداری، تهران: انتشارات کتاب فرشید.
کاسگری، احمد؛ عجم، مریم (1389)، «بررسی رابطۀ بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار.
مسعودی، علیرضا (1387)، حقوق بانکی، تهران: انتشارات پیشبرد.
 معین، محمد (1343)، فرهنگ فارسی، ج 2، تهران: امیرکبیر.
 
 
 
 
ب)خارجی
 
 
 1. Berrndt, antje and Gupta, anurag (2008) Moral Hazard and Adverse Selection in theOriginate-to-Distribute Model of Bank Credit, Carnegie Mellon University, Tepper School of Business.
 
 1. Chemmanur, J. and Fulghieri, P. (1994), "Investment Bank Reputation, Information Production, and Financial Intermediation", Journal of Finance, 49, 57-79.
 2. Diamond, D. (1991), Monitoring and Reputation: "The choice between Bank Loans and Directly Placed Debt", Journal of Political Economy, 99, 688–721.
 3. Fang, L.H. (2005), "Investment Bank Reputation and the Price and Quality of Underwriting Services", Journal of Finance, 60, 2729-2762.
 4. Gorton, G., and A. Winton, 2003, Financial Intermediation, in: G. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, eds., Handbook of the Economics of Finance: Corporate Finance (Amsterdam: North Holland), 431-552.
 5. Holmstrom, B. (1979), " Moral Hazard and Observability", Bell Journal of Economics, the RAND Corporation ,10(1), 74-91.
 6. Hughes, J., J, Liu. And J, Liu. (2007.) "Information Asymmetry Diversification and Cost.of Capital". Accounting Review, Vol. 82, PP.705-729.
 7. Jensen, M., and W. Meckling, (1976). " Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs, and ownership structure". Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 8. Lin et al, 2012, Corporate ownership structure and bank loan syndicate structure, Journal of Financial Economics104 (2012)1–22, www.elsevier.com/locate/jfec.
 9. Mekonnen, Tekalign, 2011, Possibility of Syndicate Lending in Ethiopia Banking Industry. (Case of selected eight banks).
 10. Pichler, P., Wilhelm, W., (2001). "A theory of the syndicate: form follows function". Journal of Finance, 56.
 11. Shapiro, C. (1983), "Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations", Quarterly Journal of Economics 98, 659-679.
 12. Steffen, S. and M. Wahrenburg (2008). Syndicated loans, lending relationships and the business cycle. Goethe University Frankfurt, Working paper.
 13. Pennacchi, G. (1988). "Loan sales and the cost of bank capital". Journal of Finance, 43(2).
 14. Venkatesh, P. C., Chiang. (1986). "Information asymmetry and the dealer’sbid-ask spread: a case study of earnings and dividend announcements", The Journal of Finance, 41(5), 1o89-11020.