شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 کارشناس‌ارشد مالکیت فکری از دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

چکیده

     امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه‌فرد خود، نبض اقتصاد بین‌المللی به‌شمار می‌رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل‌وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می‌شود. گاه لازم می‌آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خارجی خواهد بود. خصوصیات حقوق مالکیت فکری مستلزم ملاحظات ویژه‌ای در مقررات شناسایی و اجرای آرای خارجی است، به‌طوری‌که برخی اسناد نمونۀ بین‌المللی مانند اصول ماکس پلانک و اصول مؤسسۀ حقوقی آمریکا، به تنظیم مقررات متحدالشکل نمونه‌ای متناسب با مختصات نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری پرداخته و از جمله کوشیده‌اند با توسعۀ اصول مناسب و تسهیل‌کنندۀ شناسایی و اجرای آرا، موجبات حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری را در عرصۀ بین‌المللی فراهم سازند؛ اما این موضوع در برخی کشورها مانند ایران با چالش‌هایی مواجه بوده و نیازمند بررسی و ارائۀ راه‌حل‌های ممکن و مناسب است. راه‌حل اصولی در این زمینه تعدیل قوانین داخلی با بهره‌گیری از الگوی کنوانسیون‌ها و اسناد نمونۀ بین‌المللی و در راستای سیاست حمایتی با ملاحظة مصالح عمومی کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

 1. الماسی، نجادعلی (1383)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ دوم، تهران: میزان.
 2. ام. جی. دریسن (1382)، «صلاحیت بین‌المللی، شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت فکری»، ترجمۀ باقر انصاری، پژوهش‌های حقوقی، سال دوم، ش 3، بهار تا تابستان.
 3. بختیاروند، مصطفی (1394)، «تعارض قوانین در قراردادهای بین‌المللی مالکیت فکری»، فصلنامۀ حقوق خصوصی، دورة 12، ش 1
 4. جنیدی، لعیا (1380)، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران: شهر دانش.
 5. شمس، عبدالله (1390)، آیین دادرسی مدنی- دورۀ پیشرفته، ج 2، چ بیست‌وپنجم، تهران: دراک.
 6. شهیدی، قاسم (1394)، شناسایی و اجرای آرای خارجی در دعاوی مالکیت فکری، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد حقوق مالکیت فکری، استاد راهنما: دکتر مصطفی فضائلی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه قم.
 

 1. موحدیان، غلامرضا (1392)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، چ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
 

ب) خارجی

 1. The American Law Institute, International jurisdiction and judgments, project, -Report, 2000
 2. Blakeney, Michael, Trade related aspects of intellectual property rights: A concise guide to the TRIPS Agreement 128, London, 1996
 3. Blumer, Fritz, Jurisdiction and recognition in transatlantic patent litigation, 9 Tex. Intell. Prop. L.J. 329, 2001
 4. Chullakesa, Natthapol, "15 Judicial protection of intellectual property rights rendered in foreign forum: A Japanese perspective", IIP Bulletin, Vol 21, (2012)
 5. Cook, Trevor, "Territoriality and Jurisdiction in EU IP Law", Journal of Intellectual Property Rights, European IP developments, Vol 19, (2014)
 6. De Miguel Asensio, Pedro Alberto, (2010)," Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles", in Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono and Axel Metzger (eds), Intellectual Property in the Global Arena (Tübingen, Mohr Siebeck 2010) .
 7. Driessen ,Marieke Germa Tonny, "International Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Foreign Judgment in Intellectual Property Cases", March 2001, submitted for the Seminar, International and Comparative protection of Intellectual Property, by Professor Jane C. Ginsburg for the degree of Master of Laws, School of Law Columbia University.
 8. Engelen, Th.C.J.A. van, Jurisdiction and applicable law in matters of intellectual property, Electronic Journal of comparative law, Vol. 14.3, (2010)
 9. Kono, Toshiyuki & Metzger, Axel, (2010), Intellectual Property in the Global Arena, Tubingen Mohr Siebeck
 10. Kono, Toshiyuki, Tada, Nozomi& Shin, Miho,(2010), Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Relating to IP Rights and Unfair Competition, in Jürgen Basedow.
 11. K. R. Miller, Playground Politics: Assessing the wisdom of writing a reciprocity requirement into U.S. International recognition and enforcement law, 35 Geo. J. Int'l L. 239, (2003-2004)
 12. Oestreicher, Yoav, (2004), Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a new International Convention, Duke University School of Law
 13. P. Barnett, Res Judicata, Estoppel, and Foreign judgments, Oxford, 2001
 14. Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property(CLIP Principles), 31 August 2011
 15. Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights, Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korean and Japan(Joint University Global COE Project(the Joint Korean and Japanese Proposal), 14 October 2010
 16. R. Beard, Reciprocity and Comity: Politically manipulative tools for protection of intellectual property rights in the global economy, 30 Tex. Tech. L., Rev. 155, 1999
 17. Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters,77,Chi.-Kent.L.Rev.,1065,(2002).Available At http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol77/iss3/5
 18. The American Law Institute Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes(ALI Principles), 14 May 2007
 19. Transparency of Japanese Law Project, Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property(Transparency Proposal), 2009
 20. Trimble Landova, Marketa The public policy exception to recognition and enforcement of judgments in cases of copyright infringement, William S. Boyd school of law, 40 IIC 642, (2009)
 21. Trimble Landova, Marketa, (2011), When Foreigners Infringe Patents: an Empirical Lok at the Involvement of Foreign Defendants in Patent Litigation in the U.S., 27 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal 500
 22. Ubertazzi, Benedetta, (2012), Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property, a Comparison for the International Law Association.
 Available at http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3521/ubertazzi-recognition.pdf