فرض وجود خطر به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

      وجود خطر در تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مفروض است و صرفاً میزان آن با توجه به موضوع و مکان سرمایه‌گذاری متفاوت است. فرض وجود خطر در سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر مسئولیتدر اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در رویۀ داوری بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، میزان این تأثیرگذاری با توجه به رابطۀ سببیت میان نقش سرمایه‌گذار و ورود خسارت می‌تواند موجب کاهش غرامت قابل تعیین یا رفع مسئولیت شود. رویۀ داوری بین‌المللی هیچ تمایزی میان حالتی که سرمایه‌گذار از روی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی خطر مفروض در سرمایه‌گذاری را نادیده می‌گیرد و وضعیتی که سرمایه‌گذار با تقصیر خود این خطر را افزایش می‌دهد، قائل نشده و هر دو مورد را در بررسی مسئولیت مورد توجه قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که فرض وجود خطر در سرمایه‌گذاری بین‌المللی در چه شرایطی و تا چه حد می‌تواند بر مسئولیت ناشی از آن سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد و چه راهکارهایی را می‌توان در خصوص کاهش این خطرها مورد توجه قرار داد؟

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. روانپاک نودژ، حمید؛ رجایی، امین (1393). «بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران»، مجلۀ کارآفرینان، ش 109، ص 17-12.
2. فدایی‌نژاد، محمد؛ محمد، اسماعیل (1386). «آزمون مدل ارزش در معرض ریسک برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری»، مجلۀ پیام مدیریت، ش 21و22، ص 53-33.
3. قنبری جهرمی، محمدجعفر؛ وصالی،  منصور (1395). «تأثیر رویۀ و رفتار سرمایه‌گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه‌گذاری»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال 17، ش 50، ص 141-119.
4. طهماسبی، فرامرز (1394). «برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دوره 50، ش 40، ص 923-903.
5. مشکی، مهدی (1396). «ریسک سرمایه‌گذاری چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟»، ماهنامۀ تعالی، سال هفتم، ش 46-47، ص 47-45.
 
 
 
ب) خارجی
6. Baas, Derek. (2010). “Approaches and Challenges to Political Risk Assessment: The View from Export Development Canada,” Risk Management, Vol. 12, Issue. 2, pp. 135-162.
7. Dekastros, Michail. (2013). “Portfolio Investment Reconceptualising the Notion of Investment under the ICSID Convention,” The Journal of World Investment and Trade, Vol. 14, pp. 286-319.
8. Feils, Dorothee J. And Florin, M. Sabac. (2000). “The Impact of Political Risk on the Foreign Direct Investment Decision: A Capital Budgeting Analysis,” The Engineering Economist, Vol. 45, Issue. 2, pp. 129-143.
9. Fleming, John G. (1987). The Law of Torts, The Law Book Company.
10. Garcia Dominguez, Marcos D. (2017). “Calculating Damages in Investment Arbitration: Should Tribunals Take Country Risk into Account,” Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 34, pp. 95-122.
11. Gingsburg, Robert. (2013). “Political Risk Insurance and Bilateral Investment Treaties: Making the Connection,” The Journal of World Investment and Trade, Vol. 14, pp. 943-977.
12. Hoffman, Scott L. (2008). The Law and Business of International Project Finance: A Resource for Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants, Cambridge University Press.
13. Howell, Llewellyn D. (2001). “Country and Political Risk Analysis: Applications for Management,” The Handbook of Country and Political Risk Analysis (3rd edn)-edited by Llewellyn D. Howell, PRS Group, pp. 1-45.
14. Hoyos, Juan Camilo. (2013). “The Role of Bilateral Investment Treaties in Mitigating Project Finance’s Risks: The Case of Colombia,” Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 40, pp. 285-318.
15. Kaldunski, Marcin. (2011). “The Element of Risk in International Investment Arbitration,” International Community Law Review, Vol. 13, pp. 111-124.
16. Muchlinski, Peter. (2006).“ Caveat Investor’? The Relevance of the Conduct of the Investor under the Fair and Equitable Treatment Standard,” International and Comparative Law Quarterly, Vol. 55, pp. 527-558.
17. Ripinsky, Sergey. (2009). “Assessing Damages in Investment Disputes Practice in Search of Perfect,” The Journal of World Investment and Trade, Vol. 10, No. 1, pp. 5-38.
18. Ripinsky, Sergey and Williams, Kevin. (2008). Damages in International Investment Law, British Institute of International and Comparative Law.
19. Shihata, Ibrahim. (1986). “Toward a Greater Depolitization of Investment Disputes: The Roles of ICSID and MIGA,” ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, Vol. 1, Issue. 1, pp. 1-25.
20. Waters, James J. (2015). “A Comparative Analysis of Public and Private Political Risk Insurance Policies with Strategic Applications for Risk Mitigation,” Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 25, pp. 361-384.
21. Wells, Louis T. and Gleason, Eric S. (1995), “Is Foreign Infrastructure Investment still Risky?,” Harvard Business Review, pp. 45-59.
22. Yackee, Jason Webb. (2014). “Political Risk and International Investment Law,” Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 24, pp. 477-500.
23. Yuniarti, S. H. (2016). “The Urgency for Regional Integration in accordance to Investment Risk Management,” Indonesian Journal of International Law, Vol. 14, No. 1, pp. 45-59.
 
Jurisprudence:
24. ADF Group Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB (AF)/00/1 (NAFTA), Award of 9 January 2003.
25. Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia, ICSID Case No. ARB/99/2, 25 June 2001.
26. American Manufacturing & Trading, Inc. v. Republic of Zaire, ICSID Case No. ARB/93/1, Award of 21 February 1997.
27. Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12, Award of 14 July 2006.
28. Biloune and Marine Drive Complex Ltd v Ghana Investments Centre and the Government of Ghana (‘Biloune v Ghana’), UNcIT11usc, Award on Damages and Costs of 30 June 1990.
29. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. V United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, Award of 24 July 2008.
30. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award of 12 May 2005.
31. Duke Energy International Peru Investments No. 1 Ltd. V. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/03/28, Award of 18 August 2008.
32. Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB977, Award of 13 November 2000.
33. Eudoro Armando Olguín v. Republic of Paraguay, ICSID Case No. ARB/98/5, Award of 26  July 2001.
34. International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, NAFTA Tribunal under UNCITRAL Rules, 26 January 2006.
35. Iurii Bogdanov, Agurdino-Invest Ltd. And Agurdino-Chimia JSC v. Republic of  Moldova, The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Award, 22 September 2005.
36. Khosrowshahi v. Iran, 30 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 76, (1994).
37. Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Award of 3 August 2005.
38. MTD Equity Sdn. Bhd. And MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/01/7, Award of 25 May 2004.
39. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11, Award of 5 October 2012.
40. Oscar Chinn Affair (Britain v. Belgium), PCIJ Reports 1934, ser A/B, Case No. 63, 12 December 1934.
41. Phelps Dodge Corp. v. Iran, 10 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 121, (1986)
42. Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/97/2, Award of 1 November 1999.
43. Saluka Investments B (The Netherlands) v. Czech Republic, Partial Award of 17 March 2006.
44. Sola Tiles Inc. v. Iran, 14 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 223 (1987).
45. Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB843, Award of 20 May 1992.
46. Waste Management v. United Mexican States (No. 2), ICSID Case No. ARB/AF/98/02, 30 April 2004.
47. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No AA 227, Final Award of 18 July 2014.