اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگر منطق صوری و ریاضی حقوق بر آن است که برای یک استدلال معتبر حقوقی باید شکل آن معتبر باشد و آنگاه مهم نیست که چه ماده‌ای در آن ریخته ‌شود، منطق خطابیِ حقوق ماده را بر شکل آن ترجیح می‌دهد. در مدل استدلال خطابی تولمین، اولاً مقبولیت مادۀ هر استدلال وابسته به داوری است که مخاطبان همان حوزه از مقبولیت آن دارند، و ثانیاً صورت استدلال نه همچون منطق صوری ارسطویی دستوری، بلکه توصیفی و برگرفته از شیوۀ استدلالی مرسومی است که مردم در توجیهات روزمرۀ خود به‌کار می‌برند. در این شیوۀ استدلالی در آغاز ادعا و اتهامی وجود دارد که باید برای آن استدلال ‌شود، نه آنکه مقدماتی وجود داشته باشد که ما را در پایان به نتیجه برساند. برای استدلال برای این ادعا داده‌هایی به‌کار می‌روند که به‌منزلۀ امر موضوعی دعوا هستند و سپس توجیهاتی که امر حکمی آن محسوب می‌شوند. همچنین ادعاها به شکلی احتمالی از دل داده‌ها و توصیفات استخراج می‌شوند نه به شکلی ضروری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TOULMIN'S ARGUMENT MODEL IN LAW

نویسنده [English]

  • Hassan Jafaritabar
Associate Professor of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

If the logical and mathematical approach to law is related to an argument with a valid form regardless of the matter and content in the form, the rhetorical approach can prefer the content to the structure and form. In the Toulmin’s rhetorical model of the argument, the acceptability of the content of argumentation firstly belongs to the judgment of audience to whom the argumentation is made. Secondly, the argument has a descriptive form to show common way of reasoning in the people everyday conversation, not prescriptive, like the methods prescribed by the logical approach. In the Toulmin model, at the first step, there is the claim that we need argumentation for; while in the logical approach we have initially some premises which necessarily bring us to the conclusion.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhetorical logic
  • Form
  • Content
  • probability
  • claim
  • ground
  • warrant
الف) فارسی
1. الشریف، محمدمهدی (1393). منطق حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
2. کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفۀ حقوق، ج 3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
ب) خارجی
3. Couperus, Olga Tellegen, Quintilian and the law, the art of persuation in law and politics, Leuven University press, 2003.
4. Eemeren, Garssen, Krabbe, Henkemanse, verheij, Wagemans (2014). handbook of argumentation, Springer.
5. Feteris, Eveline (2017). Fundamental of Legal Argumentation, second edition, Springer.
6. Peczenik, Aleksander (2008). On law and reason, Springer.
7. Toulmin (2003). the Uses of Argument, Cambridge University Press.
8. Toulman, Rieke, Janik, an introduction to reasoning, Macmillan Publishing, 1984.
9. Walton, Douglas (2002). legal argumentation and evidence, The Pennsylvania State University press.