دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده از شیوه‌های الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مربوط به دادرسی مدنی در فرایند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیة صورت‌جلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا و...)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکان‌پذیر است، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. این مقاله پس از بررسی مختصر، معایب و مزایای دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را ابتدا تا پایان مورد بحث قرار می‌دهد و سپس لوازم و مراحل عملیاتی کردن دادرسی مدنی الکترونیکی را با تکیه بر راهکارهایی که برای نظام حقوق کشورمان می‌توان ارائه داد، بررسی و تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELECTRONIC CIVIL PROCEDURE: LEGAL PROCESS AND TECHNICAL APPLICATION

نویسندگان [English]

 • Mohammad Aghayari 1
 • Abbas Karimi 2
 • Mostafa Elsan 3
1 PhD in Private Law, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Professor of the Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Electronic civil justice process are all forms of using electronic communication methods for the production, processing, receipt, recycling, storage and management of data on civil proceedings in the lawsuit process, announcement (service), hearings, preparation of minutes and other written documents (bulletins of the parties to the case, etc.), court hearings, as well as their notification and execution to the extent that it is technically feasible. This paper, after a brief review of the disadvantages and advantages of electronic civil procedure, discussed this process from the start to its end. Then, the tools and procedures for the implementation of electronic civil procedure are based on the solutions that can be presented to our country's system of law.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Civil Procedure
 • Advantages and Disadvantages
 • Process
 • Supplies
 • And Operations
 1. الف) فارسی

  1. افتخارجهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی (1399). آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ دوم، تهران: میزان.
  2. السان، مصطفی (1395). دادرسی مدنی الکترونیکی، طرح پژوهشی اجراشده برای پژوهشکدة حقوق خصوصی پژوهشگاه قوة قضاییه (منتشرنشده)، اردیبهشت.
  3. --------- (1398). حقوق فضای مجازی، چ سیزدهم، تهران: شهر دانش.
  4. آیین‌نامة ارائة خدمات الکترونیک قضایی، مصوبة شمارة100/10118/9000 مورخ 22/03/1391 رئیس قوة قضاییه.
  5. آیین‌نامة شمارة ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ ـ24/05/1395 رئیس قوة قضاییه در خصوص نحوة استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
  6. زرکلام، ستار (1391). «دادرسی‌های الکترونیکی؛ ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 3، دورة جدید، بهار و تابستان، ص 150ـ129.
  7. فریدمن، ریچارد دی (1386)، «شهادت از راه دور»، ترجمۀ علیرضا قرجه‌لو، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش 76، دی ، ص 126ـ114.
  8. مهرافشان، علیرضا (1390)، «دادرسی مجازی مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مجلة مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، ش 5، پاییز و زمستان.

   

  ب) خارجی

  1. Fouchard P; Gaillard E & Goldman B (1999). On Commercial International Arbitration, Kluwer Law International.
  2. Lederer, Fredric I. (1999). “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s -- and Tomorrow’s -- High Technology Courtrooms”, Faculty Publications, Paper 212,, At: http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212 pp. 119-142.
  3. Merges, Robert P; Menell, Peter S & Lemley, Mark A (2006). Intellectual Property in the New Technological Age, Aspen Law & Business, 4th ed.
  4. Rules of London Court of International Arbitration, At: www.lcia.org
  5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD-2000). International Commercial Arbitration: 5.9 Electronic Arbitration, United Nations 2003.
  6. US Revised Uniform Arbitration Act of 28 August.