دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده از شیوه‌های الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مربوط به دادرسی مدنی در فرایند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیة صورت‌جلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا و...)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکان‌پذیر است، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. این مقاله پس از بررسی مختصر، معایب و مزایای دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را ابتدا تا پایان مورد بحث قرار می‌دهد و سپس لوازم و مراحل عملیاتی کردن دادرسی مدنی الکترونیکی را با تکیه بر راهکارهایی که برای نظام حقوق کشورمان می‌توان ارائه داد، بررسی و تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
 1. افتخارجهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی (1399). آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ دوم، تهران: میزان.
 2. السان، مصطفی (1395). دادرسی مدنی الکترونیکی، طرح پژوهشی اجراشده برای پژوهشکدة حقوق خصوصی پژوهشگاه قوة قضاییه (منتشرنشده)، اردیبهشت.
 3. --------- (1398). حقوق فضای مجازی، چ سیزدهم، تهران: شهر دانش.
 4. آیین‌نامة ارائة خدمات الکترونیک قضایی، مصوبة شمارة100/10118/9000 مورخ 22/03/1391 رئیس قوة قضاییه.
 5. آیین‌نامة شمارة ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ ـ24/05/1395 رئیس قوة قضاییه در خصوص نحوة استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
 6. زرکلام، ستار (1391). «دادرسی‌های الکترونیکی؛ ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 3، دورة جدید، بهار و تابستان، ص 150ـ129.
 7. فریدمن، ریچارد دی (1386)، «شهادت از راه دور»، ترجمۀ علیرضا قرجه‌لو، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش 76، دی ، ص 126ـ114.
 8. مهرافشان، علیرضا (1390)، «دادرسی مجازی مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مجلة مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، ش 5، پاییز و زمستان.
 
ب) خارجی
 1. Fouchard P; Gaillard E & Goldman B (1999). On Commercial International Arbitration, Kluwer Law International.
 2. Lederer, Fredric I. (1999). “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s -- and Tomorrow’s -- High Technology Courtrooms”, Faculty Publications, Paper 212,, At: http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212 pp. 119-142.
 3. Merges, Robert P; Menell, Peter S & Lemley, Mark A (2006). Intellectual Property in the New Technological Age, Aspen Law & Business, 4th ed.
 4. Rules of London Court of International Arbitration, At: www.lcia.org
 5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD-2000). International Commercial Arbitration: 5.9 Electronic Arbitration, United Nations 2003.
 6. US Revised Uniform Arbitration Act of 28 August.