تبیین راهکارهای مقابله با فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

فساد قضایی بحرانی است که سلامت قضایی در دادرسی مدنی را خدشه‌دار می‌سازد و مانع دسترسی افراد به حقِ رسیدگیِ قضاییِ عادلانه و بی‌طرفانه می‌شود. افزایش استقلال دستگاه قضایی، معرفی سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت آیین‌های دادرسی دادگاه، افزایش کافی حقوق و درآمدهای قضات و تصویب قوانین ضد فساد،از جمله راهکارهایی است که در زمینۀ کاهش فساد قضایی می‌توان معرفی کرد و در این مقاله به آن پرداخته می‌شود و به‌منظور اثربخشی باید در مجموع به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON TACKLING JUDICIAL CORRUPTION STRATEGIES IN IRAN'S JUDICIAL SYSTEM

نویسندگان [English]

  • Ahad Taheri 1
  • Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei 2
1 Ph.D. Student in private Law, factuly law, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

Judicial corruption is a crisis that undermines the judicial integrity and prevents individuals the basic right to a fair and impartial trial. Enhancing the independence of the judiciary, introducing accountability mechanisms and transparency, increasing the judiciary's salaries and revenues and adopting anti-corruption laws, are among the strategies that can be introduced to reduce corruption. This article will deal with the preventive strategies. They must be applied together for effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial corruption
  • Judicial integrity
  • Judicial independence
  • Iran's judicial system
الف) فارسی
1. امین، سید حسن (1386). تاریخ حقوق ایران، چ دوم، تهران: دایرۀ‌المعارف ایران‌شناسی.
2. تنگستانی، محمدقاسم (1397). استقلال و مسئولیت قوۀ قضاییه، تهران: میزان.
3. دشتی، علی(1390). ترجمةنهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علی(ع)، چ ششم، قم: نشتا.
4. شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی(دورۀ پیشرفته)، ج 2، چ بیستم، تهران: دراک.
5. کریم‌زاده، احمد (1386). آراء دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در امور کیفری، چ دوم، تهران: میزان.
6. معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار) (1397). پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1396 به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، تهران: مجلس.
7. مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول (1395). گزارش معاونت راهبردی قوۀ قضاییه، سیمای قوۀ قضاییه در آئینۀ آمار (عملکرد سال 94)، تهران.
8. هاشمی، سید محمد (1392). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت و نهادهای سیاسی)، ج 2، چ بیست‌وچهارم، تهران: میزان.
 
ب) عربی
9. الآشتیانی، الشیخ میرزا محمدحسن بن جعفر (1404ق). کتاب القضاء، تهران: هجرت.
10. عاملی، زین‌الدین بن علی(شهید ثانی) (1410ق). الروضه البهیه فی الشرح اللعمه الدمشقیه، ج 3، چ اول، قم: داوری.
 
ج) خارجی
11. Ackerman S, (2006). Judicial Independence and Corruption, GCR, Edinburgh: Cambridge University Press.
12. Buscaglia E & Dijk J (2003). Controlling Organized Crime and Public Sector Corruption: Results of the Global Trends Study, Vienna, United Nations Press.
13. CEPEJ(2018).Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case law of the European Court of Human Right, Strasbourg, Council of Europe Publishing.
14. Engstad Nils A (2014). The Independence of Judges, Netherlands, Eleven International Publishing.
15. Ferreyra G (2017). Judicial Corruption in the Mexican Federal Judiciary, Human Organization, Vol. 76, No. 2.
16. Guarnieri C (2006). Professional qualifications of the judiciary in Italy, France and Germany, GCR, Edinburgh: Cambridge University Press.
17. Langbroek, Philip M and Fabri, Marco(2007). Is There a Right Judge for Each Case? A Comparative Study of Case Assignment in Six European Countries, European Journal of Legal Studies, Vol.1 No.2.
18. Rimskii V (2013). Bribery and the Judiciary , Russian Politics & Law, Vol. 51, No. 4.
19. Steelman, David C.(2003). Judge Shopping and Random Assignment of Cases to Judges, National Center for State Courts, http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref
  /collection/judicial/id/ 244
20. Soeharno J (2009). the integrity of the judge A Philosophical inquiry, The Netherlands, Utrecht University.
21. Tiwari N, (2009). Legal Regime on Prevention of Corruption in Judiciary, Bhopal India, Vol.5, No.4. Available at: http://ssrn.com/abstract=1492822, p.
22. Transparency International (2007). Global Corruption Report 2007 (corruption in judicial systems), The Edinburgh: Cambridge University Press.
23. UNODC(2011). Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, United Nations Offce.
24.Yang V, Ehrichs L(2006). The professionalism of judges: education, salaries and career structure in Asia, Guarnieri C (2006). Professional qualifications of the judiciary in Italy, France and Germany, GCR, Edinburgh: Cambridge University Press.