نویسنده = رنجبریان، امیر حسین
تعداد مقالات: 3
1. پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف


2. چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف


3. پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

امیر حسین رنجبریان