نویسنده = غفاری فارسانی، بهنام
تعداد مقالات: 3
3. اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

بهنام غفاری فارسانی