نویسنده = مافی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-156

10.22059/jlq.2017.61327

همایون مافی؛ سیده عارفه سعیدی گل سفیدی