اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~emottaghi
emotaghiut.ac.ir
0000-0002-2458-7999

سردبیر

محمود کاظمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~makazemy
makazemyut.ac.ir
0000-0003-1529-4411

دبیر اجرایی

سحر صادقی

کارشناس پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawmagut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

h.abhariumz.ac.ir

ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

reskinimofidu.ac.ir

منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

aminimansouryahoo.fr
0000-0001-5501-1602

محمد مهدی الشریف

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

m.alsharifase.ui.ac.ir
0009-0003-9359-1427

نجاد علی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

محمدرضا پاسبان

استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

mpasbanatu.ac.ir
0000-0003-2505-2328

حسن جعفری تبار

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hjtabar
hjtabarut.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~habiba
habibaut.ac.ir
0000-0002-8080-9947

عبدالله شمس

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

shamsderakpub.com

مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir
0000-0002-8659-4684

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir
0000-0002-8658-1664

محمود کاظمی

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی

profile.ut.ac.ir/en/~makazemy
kazemialiut.ac.ir
0000-0003-1529-4411

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir
0000-0002-8130-8239

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نجمه یساری

حقوق خصوصی دانشگاه هامبورگ آلمان

yassarimpipriv.de