تعداد مقالات: 749
701. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی


705. بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی


709. تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 301-320

فریدون نهرینی


710. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 303-317

10.22059/jlq.2012.29963

حسین مهرپور؛ مریم غنی زاده


711. فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 313-326

عزیز الله فهیمی؛ علی مشهدی


712. حکومت قانون یا حکومت قاضی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 315-333

داود نصیران نجف آبادی


713. سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 317-334

حسن مرادی؛ محمدتقی رضائی


714. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 333-352

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی


716. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


717. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


718. فرایند پیشگیری از جرم

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

غلامرضا محمد نسل


720. بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سهراب مروتی؛ عبد الجبار زرگوش نسب


721. اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

مجید وزیری؛ علیرضا حمیسی


723. اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 321-335

سید علی محمد یثربی


724. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 327-346

سید فضل ا.. موسوی؛ فهیمه قیاسیان


725. رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 335-353

نسرین مهرا