نویسنده = عباسعلی کدخدایی
قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 311-331

عباسعلی کدخدایی