نویسنده = محمدزاده وادقانی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-343

10.22059/jlq.2017.62617

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی


2. اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 471-486

10.22059/jlq.2015.55030

علیرضا محمدزاده وادقانی


3. معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-136

10.22059/jlq.2014.50823

علیرضا محمدزاده؛ محمدرضا محمدی قرقی