نویسنده = سید محمد صادق طباطبایی
جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 447-466

10.22059/jlq.2021.323747.1007540

علی ضیاء الاسلامی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور