تعداد مقالات: 729
51. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2019.72397


52. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2019.73666


53. رهن مستعار

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر علی علی آبادی؛ علی علی آبادی


56. چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سعید حبیبا


59. ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علی اسلامی پناه؛ رضا عباسیان


65. خسارت مشترک دریایی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

محمد ابوعطا


67. مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی


72. دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-41

حسین آقایی جنت مکان


73. مبانی حقوق همبستگی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-40

باقر انصاری