برخی نوآوری‌ها و ضعف‌های مقررات آیین دادرسی کار‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس البرز) ‏

چکیده

     خاص بودن رابطۀ کارگر و کارفرما با توجه به برتری موقعیت کارفرما و وابستگی معیشت کارگر به کار، تدوین مقررات خاص حاکم بر دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را بایسته کرده است. در این زمینه، مادۀ 164 قانون کار نیز تدوین مقررات خاص حاکم بر نحوۀ تشکیل جلسات مراجع رسیدگی‌کننده به این دعاوی (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) را بر عهدۀ شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و مهم‌ترین مقررات فعلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی فردی کار در این مراجع، «آیین دادرسی کار» است. این آیین‌نامه که در سال 1391 به تأیید شورای عالی کار رسیده و تصویب شده است، با وجود شباهت‌هایی که با قانون آیین دادرسی مدنی دارد، دربردارندۀ اصول و مقررات خاصی است که از نوآوری‌های این آیین‌نامه محسوب می‌شود و شناخت آن برای ترویج خدمات حقوقی ضرورت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ABOUT SOME INNOVATIONS AND WEAKNESSES OF ‎THE IRANIAN LABOR PROCEDURE

نویسندگان [English]

 • Hassan Mohseni 1
 • fatemeh rahmati 2
1 Associate Professor, University of Tehran, Private and Islamic Law ‎Department.‎
2 Ph.D. in Private Law, University of Tehran, Alborz Campus‎
چکیده [English]

 
Abstract
The power imbalance in the worker-employer relationship and the dependence of the worker’s livelihood on the labor makes it necessary to introduce special regulations to govern lawsuits between the parties to this relationship. Article 164 of the Iranian Labor Law puts the Supreme Labor Council and the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in charge of codifying the special regulations governing the procedures of the boards to hear these claims. The most important regulation currently in effect is the Labor Procedure. This regulation, enacted in 2012, despite its similarities with the civil procedure, contains special principles that could be considered as the innovations of this regulation and whose recognition is essential for the promotion of legal services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Competence
 • Proof
 • Principles of Labor Procedure
 • Reason
 • ‎The Boards of Inquiry and the Boards of Settlement. ‎
 1. السان، مصطفی؛ محمودی، نصیبه (1397). «مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 9، ش 2، ص 491-473. (https://jcl.ut.ac.ir/article_69822.html 24/08/2021)
 2. پوراستاد، مجید؛ حصارخانی، فاطمه (1394). «تحلیل اقتصادی فرایند دادرسی مدنی براساس هزینه‌ها»، مجلۀ تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، ش 28، ص 74- 58. (http://alr.iauctb.ac.ir/article_525139.html 24/08/2021)
 3. رستمی چلکاسری، عبادالله؛ بازیار، متین (1395). «نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل‌وفصل اختلاف»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 1، ص 139-123. (https://jcl.ut.ac.ir/article_58603.html 24/08/2021)
 4. شاول، استیون (1388). مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمۀ محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
 5. شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ سوم، تهران: میزان.
 6. --------- (1386). آیین دادرسی مدنی، ج 3، چ دهم، تهران: دراک.
 7. طهماسبی، علی (1393). «مطالعۀ تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه برای حقوق ایران»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 18، ش 3، ص 175- 153. (https://clr.modares.ac.ir/article-20-10986-fa.html 24/08/2021)
 8. قبادی، حسین (1393). آیین دادرسی کار، چ دوم، تهران: جنگل.
 9. کریمی، عباس؛ محسنی، حسن (1390). «اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی»، مجلۀ پژوهشنامۀ حقوقی، دورۀ 2، ش 1، ص 109-93. (https://jol.guilan.ac.ir/article_597.html 24/08/2021)
 10. کریمی، عباس (1386). «تبیین منطقی دلیل قضایی»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 37، ش 4، ص 203-191. (https://jlq.ut.ac.ir/article_19225.html 24/08/2021)
 11. ---------- (1396). ادلۀ اثبات دعوا، چ ششم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 12. محسنی، حسن (1389). ادارۀ جریان دادرسی مدنی بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 13. ---------- (1387). «عدالت آیینی: پژوهشی در نظریه‌های دادرسی عادلانۀ مدنی»، فصلنامۀ حقوق خصوصی، دورۀ 38، ش 1، ص 319-285. (https://jlq.ut.ac.ir/article_19430.html 24/08/2021)
 14. محسنی، حسن؛ غفاری فارسانی، بهنام؛ شوشی نسب، نفیسه (1391). «دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف‌کنندگان»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 1، ش 1، ص 182-157.        (https://jplr.atu.ac.ir/article_2220.html 24/08/2021)
 1. Blaha, Miran (2012). The role of the court in the labor dispute, General and National Reports, XXth Meeting of European Labor Court Judges.

16 .Ebisui, Ebisui, Cooney, Sean, Fenwick, Colin (2016). Resolving Individual Labor Dispute (A comparative overview), First edition, International Labor Office, ILO, Geneva.