دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 409-606 
تأثیر پیشینۀ اجتماعی قضات بر آرای قضایی

صفحه 409-427

10.22059/jlq.2021.322179.1007530

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی؛ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی


جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی‏

صفحه 447-466

10.22059/jlq.2021.323747.1007540

علی ضیاء الاسلامی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور


تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

صفحه 569-586

10.22059/jlq.2020.297954.1007342

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ علی کاظمی