نویسنده = ایرانپور، فرهاد
تعداد مقالات: 4
4. مبانی عمومی قراردادهای نفتی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

فرهاد ایرانپور